Politica privind confidenţialitatea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Siguranţa datelor dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi, de aceea tratăm cu seriozitate şi implicare orice aspect privind protecţia datelor dumneavoastră.

Începand cu data de 25 mai 2018, este pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În calitate de Operator/Entitate care prelucrează date cu caracter personal, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc Frăţia Filiaşi aplică aceste noi cerinţe şi oferă într-un mod transparent informaţii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce colectam informatii despre dumneavoastra ?

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc Frăţia Filiaşi, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal furnizate.

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc Frăţia Filiaşi, poate colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (Nume, prenume);
 • Contact (Adresă sau reședință, adresă e-mail, telefon);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate, șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație, șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu, șamd);
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare, șamd);
 • Identificatori online (adresă email, IP șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • Pentru conformarea cu prevederile legale;
 • Pentru a respecta legile aplicabile și pentru a transmite anumite informații instituțiilor statului.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • Pentru încheierea și executarea unui contract– articolul 6(1)b – Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor dumneavoastră;
 • Pentru transmiterea anumitor informații instituțiilor statului, necesară în baza îndeplinirii obligațiilor legale (articolul 6(1)c) – Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Operatorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile;
 • În baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1)a), în cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Autoritățile/instituțiile abilitate prin lege;
 • UJCARS Dolj, UNCARSR, alte Case de Ajutor Reciproc;
 • Furnizorii noștri de servicii: aceștia pot folosi datele exclusiv în scopul prestării serviciilor respective.

Cum protejăm informaţiilor confidenţiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc Frăţia Filiaşi.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne și a celor mai bune practici din acest domeniu.

Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ţinând cont de termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale şi comerciale şi acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail: dpo@ujcardolj.ro.