Înscrierea membrilor

Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin  venituri certe,  fără  diferențiere  de sex,  vârstă, convingeri politice sau religioase, cu vârsta minimă de 18 ani.

Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere  prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de consiliul director în cursul lunii respective.

Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

Pensionarii pot deveni membri ai C.A.R, vârsta  maximă este de 65 ani.

Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

Calitatea de membru se obţine după înscrierea în casa de ajutor reciproc, depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social minim stabilit de adunarea generală (conferinţă).

Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

Fiecare membru al casei de ajutor reciproc are acces la datele personale menţionate în registrul membrilor.

Încetarea calităţii de membru
Retragerea, excluderea membrilor

Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă, după achitarea împrumutului sau a altor datorii ce le are față de casă în calitate de titular sau de girant, după caz. Cererea se analizează de consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data depunerii. Restituirea fondului social se poate efectua într-un termen de 1-12 luni, conform hotărârii adunării generale (conferinței) și în funcție de posibilitățile financiare ale casei.

Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 1. producerea de daune aduse casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 2. nerespectarea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 3. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 4. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală (conferinţă) sau consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de consiliul director al  Asociației C.A.R. Frăția Filiași.

Drepturile membrilor

Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 1. să participe la adunările generale (conferinţele) casei de ajutor reciproc;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere; un membru C.A.R. nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc;
 3. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
 4. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 5. să primească dobândă la fondul social propriu;
 6. să solicite, dacă se află în situaţie temporară de şomaj sau alte situaţii deosebite, aprobarea consiliului director pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevăzute de statut; în aceste situaţii îşi menţin calitatea de membri;
 7. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 8. să se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliată casa de ajutor reciproc şi ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;
 9. să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiară proprie;
 10. să cesioneze  fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 11. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la o uniune teritorială județeană, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R;
 12. să beneficieze de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentul întocmit de adunarea generală (conferință).

În cazul decesului membrului C.A.R., moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de consiliul director.

În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, persoane sau instituţii comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, sesizează uniunea teritorială sau Uniunea Naţională pentru a fi convocată conferinţa în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare. Convocarea se poate realiza de către uniunea teritorială sau Uniunea Naţională, după caz, pe baza informaţiilor sau constatărilor certe, deţinute de acestea în scris, după o temeinică verificare.

Obligaţiile membrilor

Membrii au următoarele obligaţii:

 1. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la capitalul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
 2. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile adunării generale (conferinţei);
 3. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 4. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 5. să depună la fondul social iniţial o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţă);
 6. să achite ratele la împrumut, dobânda aferentă și penalităţile după caz în condiţiile stabilite prin contractul de împrumut;
 7. să informeze casa de ajutor reciproc asupra oricărei modificări privind datele personale.